Strom života

Základní uspořádání sady Tarotových karet je odvozeno, jak již bylo řečeno v úvodu, z Kabalistického Stromu života. Kabala a její Strom života se stejně jako Tarot objevil ještě před naším letopočtem. Strom života je sestaven z deseti plus skryté Sefiry (Sefirot - předpokládané významy "počítat", "nádoba", "sféra"). Je považován za dokonalý obrazec, jak vyjádřit uspořádání Vesmíru, jak názorně přiblížit celý proces Stvoření nebo-li Genesis. Obrazec, na kterém jsou zachyceny všechny rysy charakterizující nejenom člověka, ale všechno ve Vesmíru existující a uchopitelné. Strom života jasně hovoří o deseti Sefirách, jedenáctá Sefira je skrytá. Jednotlivé Sefiry spojují tzv. stezky, které naznačují souvislosti a možná propojení mezi vlastnostmi jednotlivých Sefir.
 

Velká arkána na Stromě života

Strom životaVelká arkána obsahuje dvaadvacet obrazových listů, které jsou odvozeny z jednotlivých stezek spojujících deset Sefir na Stromě života, viz obr. Stromu života. K těmto stezkám jsou přiřazena písmena hebrejské abecedy, které dodávají jeden z atributů každé kartě z Velké arkány, viz tabulka atributů. Význam stezek není zdaleka tak stabilní, jako význam Sefir. Nestabilita jejich významu je způsobena vlivem vždy dvou Sefir, které vybraná stezka spojuje. Vliv na význam stezky pak bude mít i směr, kterým se budeme po Stromu života "pohybovat". To je také příčina, proč jsou karty Velké arkány ve svých významech složitější a obsahují v sobě více náhledů a možností výkladu, než karty Malé arkány.

Avšak další souvislost, která si možná zaslouží svou pozornost, je jiný možný náhled na uspořádání karet Velké arkány na Stromě života, a to v souvislosti s akceptováním jedenácté (skryté) Sefiry - Da´at. Karet ve Velké arkáně je dvacet dva. Sefir je jedenáct. Jestliže se uváží význam jednotlivých karet Velké arkány, je možné rozdělit těchto dvaadvacet obrazů na dvě skupiny po jedenácti kartách. První skupina, počínaje Bláznem a konče Štěstím, představuje vnímání fyzického světa a rozvíjí světské stránky života. Druhá skupina počínaje Chtíčem/Sílou a konče Universem se svým významem zaobírá duchovní stránkou lidského bytí.

Nulou - Bláznem začíná řada Velké arkány vztažená k fyzické rovině bytí. Tato karta je umístěna na Sefirotě Malchut. Je prvotním impulsem. Blázen, jakožto posel bohů, dává sílu, uvádí vše do pohybu a poprvé spojí s božskými aspekty existence (zatím spíše na nevědomé úrovni). Proto by jeho místo v Sefiře Malchut mělo svoje opodstatnění. Protože je použita i jedenáctá Sefirota Da´at, v poslední Sefiře Keter bude umístěna Tarotová karta Štěstí. I to má svou logiku, protože štěstí je pro fyzický život tou nejvyšší metou, které lze dosáhnout.

V duchovní rovině je na pozici první Sefiry Malchut také karta vyjadřující sílu. Je to Tarotová karta Chtíč, nebo-li Síla, označená číslem XI. Na rozdíl od Blázna tato karta poskytuje opravdu hlavně životní sílu a nechává její další zpracování na člověku. V Sefiře Keter bude umístěna Tarotová karta Universum, která završí jak fyzický tak i duchovní vývoj jedné životní etapy.

Obě cesty vývoje, jak fyzický tak i duchovní, se objeví porovnáním Stromu života a usazením jednotlivých karet Velké arkány v číselné posloupnosti od O do X a od XI do XXI vždy ve směru proti blesku Stvoření. Tento blesk Stvoření je vyznačen na obrázku pomocí šipek. Jeho úkolem je zmapovat proces stvoření čehokoliv Stvořitelem od vnuknutí až po samou realizaci nápadu. Avšak na obě cesty vývoje by se mělo nahlížet jako na proces zpětného pochopení a poznání celého mechanismu Tvůrčího procesu. Proto také musí postupovat v opačném směru. Je rozdíl mezi spontánním dosažením správného výsledku a tím, že se člověk naučí, jak správného výsledku dosáhnout vždy.

Vztah čísel Malé arkány k významu jednotlivých Sefir

KETER

Jednička je nahrazena v Malé arkáně názvem eso. Symbolizuje kořen daného elementu, je počátkem jeho působení a to spíše v rovině duchovní než fyzické. Eso je možné považovat za spojovací článek mezi Malou arkánou a Dvorními kartami (Princeznou odpovídajícího elementu).

CHOCHMA

Dvojka je první kartou fyzického projevení daného elementu, avšak snižující kvalitu původního harmonického zdroje. Obecně znamená zamyšlení se nad možnostmi vědomého využití vlastností daného elementu.

BINA

Trojka je spojena s porozuměním. Jedná se o základní poznání a pochopení situace, do které osud vede. Porozumění čemukoliv je možné jedině porovnáním dvou faktů z třetího bodu nezúčastněného pozorovatele. Tím nabývá smysl existence kladných a záporných sil, protože pomocí třetího bodu je možné s nimi pracovat.

CHESED

Čtyřka přináší uvědomění si souvislosti s faktem, že poznání a samotný proces tvoření sestává z protikladů. Toto uvědomění je intenzivní a vytváří předpoklad pro další poznávání kladného i záporného. Zároveň čtyřka připravuje na nevyhnutelný konflikt soudu - další Sefiry.

GEVURA

Pětka staví před nevyhnutelný konflikt. Je to nutné pro další vývoj, neboť bez konfliktu by nebyl vidět rozdíl mezi dobrým a špatným, i když tyto pojmy jsou pouze relativní. Záleží na vnímání, jak budou jevy kolem vnímány a vyhodnoceny.

TIF´ERET

Šestka je laskavá. Je důkazem, že konflikt, kterým bylo nutno projít, je posléze odměněn. V prožitém konfliktu je pak možné spatřit jeho skrytou krásu, která vyvstane jeho vyřešením. Šestka je odměnou za vynaloženou práci a přivádí do středu a k čistotě původních sil.

NECACH

Sedmička svou silou vrací zpátky do reálného světa, věčného koloběhu vývoje osobnosti. Je hybnou silou, která žene vpřed, ať již člověk odvážně kráčí vpřed sám, nebo je mu pomáháno. Zdánlivě je všechno těžké a složité, ale sedmička nedovolí odpočívat, aby se záležitosti vyřešily sami.

HOD

U osmičky je důležité, v co člověk věří. Jestliže věří v naději, pak naděje zůstane. Jestliže ji ztratí, bude chvíli trvat, než ji zase nalezne. Osmička je osudovou kartou, protože odrazí nitro a z tohoto odrazu budou odvozeny další události směřující ke konci osudové události.

JESOD

Devítka je posledním bodem před ukončením osudové události. Je základem pro její vyvrcholení, jejím odrazovým můstkem. To, co osmička zrcadlením vyzvedla do popředí, devítka posílí a pošle do posledního bodu celého procesu osudové záležitosti.

MALCHUT

Desítka vše zakončuje, shrnuje a dává vzniknout tomu, co si člověk pro sebe stvořil. Je na každém, zda je s výsledkem spokojen či nikoliv. Avšak pro život je nezbytné naučit se rozpoznávat vhodné od nepotřebného, dobré od špatného.