Velké výklady

Modifikovaný keltský kříž v kruhu

Modifikace keltského kříže spočívá v doplnění výkladu o kruh osmi karet, které mají napovědět, jaké vnější vlivy měly, mají a budou mít souvislost se situací a daným vývojem zobrazeným v samotném keltském kříži. Zatímco keltský kříž „popisuje“ situaci, vnitřní rozpoložení tazatele a napovídá, kam se bude osud ubírat nadále, doplněk dalších osmi karet poskytne náhled na vnější vlivy, které nejsou tak zřejmé a přes to mají značný vliv.
Běžnou metodou pro výklad keltského kříže je zamíchat balíček Tarotových karet, rozdělit jej na tři hromádky a následně tyto tři hromádky opět spojit do jednoho balíčku, avšak tak, aby jednotlivé hromádky v balíčku změnily pořadí. Tento postup se opakuje celkem třikrát. Po třetím zamíchání a sejmutí již zůstanou tři hromádky oddělené a intuitivně se vybere jedna z nich. Před vlastním vyložením by se měla vybraná hromádka ještě zamíchat, ale praxe ukázala, že ne vždy je to nutné. Toto poslední míchání je nejlepší nechat na tazateli – by sám rozhodl, zda balíček zamíchá.
Karty pro keltský kříž lze získat také intuitivně. Stačí balíček karet zamíchat a jakýmkoliv způsobem odkudkoliv postupně vytáhnout deset karet - při tomto způsobu je nutné, aby tazatel znal význam každé pozice, na kterou danou kartu vybírá (stačí je postupně předříkávat). POZOR - při této metodě je velmi důležité udržet si přehled o pořadí vybraných karet.
Získané karty se poté rozmístí podle číselného pořadníku dle následujícího obrázku. Pořadí u míchaných karet je dáno tím, že vrchní karta na vybrané hromádce je považována za první v pořadí, následující karta je druhá, další je třetí a tak dále až do desáté karty. U karet vybraných intuitivně je pořadí dáno tím, v jakém pořadí byly karty vytaženy z balíčku.
Keltský kříž se doplní osmi kartami – zbytek karet z vybrané hromádky společně s dalšími hromádkami se složí do jednoho balíčku a zamíchají se. Potom se jakýmkoliv způsobem odkudkoliv postupně vytáhne 8 karet a vyloží se v odpovídajícím pořadí kolem rozloženého keltského kříže (viz schéma níže).
Tento kruh osmi karet je možné jakoby rozdělit vodorovnou a svislou přímkou na čtyři kruhové výseče. Dolní polovina kruhu představuje nevědomou složku člověka a horní polovina složku vědomou. Levá polovina kruhu představuje minulost a pravá polovina budoucnost.

Schéma a rozvržení karet v modifikovaném keltském kříži

Význam jednotlivých karet podle pořadí ve výkladu

modifikovaný keltský kříž1. Situace, ve které se nyní nacházíme                
2. Co má na danou situaci vliv                   
3. Co o dané situaci víme, jak o ní smýšlíme                      
4. Co o situaci máme v podvědomí, co tušíme                  
5. Z čeho daná situace vzešla, minulost                               
6. Kam situace směřuje, budoucnost                   
7. Jaký charakter má tazatel - vyjádření Já
8. Co ovlivňuje tazatele, jeho dispozice
9. Naděje nebo obavy
10. Výsledek, co z dané situace vzejde
11. Vědomé vnější vlivy působící v přítomnosti
12. Nevědomé vlivy působící v přítomnosti
13. Budoucí vlivy, jež budou daností
14. Minulé vlivy, jež byly daností
15. Budoucí vnější vlivy vědomé
16. Minulé vnější vlivy nevědomé
17. Budoucí vnější vlivy nevědomé
18. Minulé vnější vlivy vědomé

 

Výklad na vztahy zvaný vzhledem ke svému tvaru "Srdce"

Tento výklad je odvozen z klasického výkladu zvaného Kříž, který obsahuje čtyři karty vyložené do obrazce jednoduchého kříže. Srdce je složeno ze dvou výkladů Kříž a doplněno dalšími čtyřmi kartami. Svým obsahem pak umožní vykladači porovnat vztah dvou lidí (může to být i porovnání tazatel versus jeho práce apod. - záleží na formulaci zkoumaného tématu). V tomto výkladu je asi nejpřínosnější, že nabízí možnost nahlédnout a pochopit uvažování obou zainteresovaných stran a nabídnout tak tazateli, jak poopravit svůj náhled na druhou stranu tak, aby došlo ke zlepšení vztahů mezi nimi. Samozřejmě lze tímto výkladem i porovnat vhodnost a souznění mezi vybranými stranami.
Výklad samotný je možný realizovat s jedním tazatelem a jedním balíčkem Tarotových karet. Avšak ideální situací je vykládat pro obě zainteresované strany a ze dvou balíčků karet.
Nejjednodušší způsob, jak vyložit Srdce, je nechat míchání a výběr karet na tazateli (samozřejmě jestliže se pracuje s oběma partnery, pak každý pracuje s vlastním balíčkem a sám za sebe). Tazatel zamíchá balíček, rozloží jej do vějíře, případně na stole před sebou, a postupně vytahuje karty tak, jak mu vykladač řekne. Vykladač by měl srozumitelně vyslovovat označení pozic jednotlivých karet a to proto, že tazatel by měl vytahovat na odpovídající pozici jednu kartu pro sebe a jednu kartu pro partnera. Tím vlastně rychle za sebou mění koncentraci z jedné osoby na druhou, a proto by mu měl vykladač slovem pomoci soustředit se vždy na správnou osobu.
Pořadí karet a jejich rozmístění do obrazce je v níže uvedeném obrazci a v tabulce významu pozic jednotlivých karet. A ještě poznámka: pokud se pracuje s oběma partnery současně, je důležité upřesnění postupu výkladu uvedeného pod tabulkou významu jednotlivých karet.
 

Schématické vyobrazení výkladu "Srdce"

 
 

Tabulka významu jednotlivých karet ve výkladu Srdce

1a. Co si já myslím o partnerovi     1b. Co si partner myslí o mně 5. Co nás spojuje
2a. Jakým způsobem vnímám partnera     2b. Jakým způsobem partner vnímá mně 6. Co nás spojuje
3a. Co svému partnerovi poskytuji, co mu posílám   3b. Co partner poskytuje mně, co mi posílá    7. Co nás spojuje
4a. Co z celé záležitosti vyvozuji 4b. Co z celé záležitosti vyvozuje partner 8. Kam vztah směřuje
 

A ještě slíbený doplněk. V okamžiku, kdy budou při výkladu přítomni oba partneři, platí pro oba stejný význam pro první čtyři pozice, jako je uvedeno pro jedna až čtyři "a" a dále vznikne problém s vyložením posledních čtyř karet, protože se jedná o tři a jednu kartu, tj. o lichý počet, který nelze rovnoměrně rozdělit mezi oba partnery. Pak je vhodné nechat vytáhnout oba partnery po dvou kartách na téma "Co vás spojuje" (5a, 5b, 6a a 6b) a po jedné kartě na téma "Kam váš vztah směřuje" (7a a 7b), viz níže uvedený obrázek.
 

Modifikace posledních čtyř karet z výkladu "Srdce"